Proč je trojka dobrá? | Pro ženy | Blesk.cz

Proč je trojka dobrá?

23. června 2009 | 08:44

Školní rok se zas pomalu chýlí ke svému konci a za pár dní nám děti přinesou svá vysvědčení, která možná nebudou vždy tak úplně odpovídat našim představám.

Vysvědčení školáků už jsou nejspíš napsaná, a i když my rodiče často zdůrazňujeme, že známky nejsou všechno, stejně nás nakonec každá horší známka vyvede z míry. Při známkování se učitelé drží metodických pokynů pro hodnocení žáků. Ty obsahují slovní popis kritérií výkonu, podle kterých se známka přiděluje. Pokud si nejste úplně jistá, raději si připomeňte, co který stupeň znamená.

STUPEŇ 1 (výborný)
Získané znalosti, fakta, pojmy, definice a zákonitosti žák ovládá přesně, chápe vztahy mezi nimi. Osvojené znalosti a dovednosti bez problémů a tvořivě uplatňuje při řešení úkolů. Uvažuje logicky a správně, zřetelně se u něj projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, jen s menšími nedostatky, které ale dokáže využít ke zlepšení.

STUPEŇ 2 (chvalitebný)
Žák v podstatě přesně ovládá poznatky, pojmy, fakta, definice a zákonitosti, chápe souvislosti mezi nimi. Uvažuje správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost.Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho práce je zpravidla bez podstatných nedostatků. Dokáže si zorganizovat vlastní práci, je samostatný, pilný, většinou prokazuje aktivitu při vlastním vzdělávání.

STUPEŇ 3 (dobrý)
Žák má mezery v úplnosti a přesnosti osvojení poznatků. Podstatnější chyby umí korigovat s učitelovou pomocí. Jeho uvažování je vcelku správné, ne vždy tvořivé. Má problémy zorganizovat si vlastní práci, je méně samostatný a pilný, ale někdy prokazuje snahu a vzdělávací aktivitu. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti, grafický projev je méně estetický.

Dcera se mezi děti nezačlenila, cítí se ve škole sama a nejradši by tam nechodila.
Dcera se mezi děti nezačlenila, cítí se ve škole sama a nejradši by tam nechodila.
Autor: SHUTTERSTOCK.COM

STUPEŇ 4 (dostatečný)
Žák má závažné mezery v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí. Při využívání vědomostí pro výklad jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, napodobuje ostatní, často i chybně, není tvořivý. Jeho ústní a písemný projev vykazuje vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné chyby umí korigovat s pomocí učitele.

STUPEŇ 5 (nedostatečný)
Žák má závažné nedostatky a mezery v úplnosti a přesnosti osvojení požadovaných znalostí. Při výkladu a hodnocení jevů neumí své vědomosti uplatnit, a to ani na podnět učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něj časté nedostatky v logice uvažování. Nedovede se učit samostatně. V ústním a písemném projevu mávážné nedostatky ve správnosti a přesnosti. Závažné chyby neumí odstranit ani s pomocí učitele.

 

Prvňáčci se svou učitelkou zakončili první ročník ve škole
Prvňáčci se svou učitelkou zakončili první ročník ve škole
Autor: Blesk - Vlaďka Hradská

Nechcete známky?
Pro premianty jsou známky radostí, ale pro slabší žáky to bývá utrpení, které graduje právě s nadcházejícím koncem školního roku. Známkám se můžete vyhnout tím, že dítě přihlásíte do školy, kde se neznámkuje, výsledky práce dětí se hodnotí slovně. Existují školy, kde se po dobu prvního stupně píše jen písemné hodnocení, které pro děti není tolik traumatické. V některých školách žáci nedostávají známky po celou dobu školní docházky, například ve waldorfské škole.

 

Autor: lap, lena