Nej cukroví | Pro ženy | Blesk.cz

Pravidla

Pravidla soutěže Nej cukroví 2015

(dále jen „pravidla“)
 

 

 („pravidla“) 

Soutěž NEJ CUKROVÍ 2015, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 30. 11. 2015 do 28. 12. 2015 na internetových stránkách www.blesk.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi cukroví. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let.

 

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v souladu s těmito pravidly fotografie svého cukroví (pečené i nepečené vánoční cukroví, vánoční sladkosti – např. vánočku, vánoční štolu). Této soutěže se nemohou zúčastnit profesionální výrobci cukroví a cukráři.  Každý soutěžící smí přihlásit nejvýše 20 druhů (fotografií) cukroví, přičemž každý druh smí přihlásit pouze jednou. V případě, že bude fotografie obsahovat více druhů cukroví, účastník musí určit jeden, který soutěží. S každým profilem může být vložena pouze jedna soutěžní fotka. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a občané Slovenska, dlouhodobě pobývající na území České republiky s adresou v ČR. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Soutěžící musí být starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

 

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

  

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny, včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

 

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a fotografií účastníků soutěže nebo osob zobrazených na soutěžních fotografiích v tištěných a internetových mediích Provozovatele. Účastník soutěže rovněž dává souhlas s užitím telefonního čísla užitého při účasti v soutěži pro zasílání obchodních sdělení Provozovatele nebo jiných osob. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

 

Účastník soutěže uděluje přihlášením fotografií do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele a na jím pořádaných výstavách, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, nebo také užití ve formě kalendáře vydaného Provozovatelem či mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem.

 

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

 

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve 2 fázích – přihlašování a internetové hlasování.

 

Ceny dostane prvních 32 soutěžících s fotografiemi, které získaly nejvíce internetových hlasů. Jeden soutěžící může vyhrát maximálně 3 ceny. 

 

V případě, že soutěžící vyhraje 3 ceny, další jeho soutěžní fotografie s nižším počtem hlasů, budou vyloučeny ze soutěže, a nemůže tak vyhrát další ceny. 


Výherce 1. ceny nemůže zároveň získat 2. cenu. Pokud další fotografie výherce 1. ceny získá druhý nejvyšší počet hlasů, získává tento soutěžící s touto fotografií 3. cenu.  Druhou cenu tak získává další soutěžící, který je odlišný od výherce první ceny a zároveň jeho fotografie získala nejvyšší počet hlasů mezi ostatními soutěžícími, kteří získali míň hlasů než fotografie výherce 1. ceny.

 

Od 3. pořadí (tj. od 3. ceny) již vždy vyhrává další ceny v pořadí soutěžící s fotografií s vyšším počtem hlasů.

 

V případě rovnosti hlasů vyhrává příslušnou cenu ten soutěžící, který vložil větší počet profilů cukroví, v případě, že by ani toto kritérium nerozhodlo o vítězi příslušné ceny, rozhoduje vyšší počet hlasů získaných za všechny profily cukroví daného soutěžícího (tj. celkový počet hlasů soutěžícího za všechny jeho profily). Pokud by ani předchozí kritérium neurčilo vítěze příslušné ceny, o vítězovi této ceny rozhodne porota složená z členů redakce internetových stránek blesk.cz.

 

Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.blesk.cz. U každé fotografie je účastník soutěže povinen uvést název cukroví, popis fotografie, nálezce/přezdívku autora a nepovinně recept, jak daný druh cukroví připravit. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

 

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 30. 11. 2015 od 8:00 do 21. 12. 2015 do 12:00

Internetové hlasování: od 7. 12. 2015 od 12:00 do 21. 12. 2015 do 12:00

Vyhodnocení: do 28. 12. 2015

 

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých fotografií rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.blesk.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to v období určeném pro hlasování, uvedené v harmonogramu soutěže. 

 

Hlasování je omezeno na 10 hlasů na jeden počítač pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednu IP adresu pro každou fotografii za hodinu, 10 hlasů na jednoho přihlášeného uživatele pro každou fotografii za hodinu. Hlasování bude uzavřeno každý den od půlnoci do 5:00 ráno. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící bude ze soutěže vyloučen! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních serverů i na svých osobních stránkách. 

 
Ceny

1. cena

Televize Samsung UE48JU6472

2. cena

 Víkendový pobyt pro 2 osoby ve WELLNESS HOTELU BABYLON vč. vstupu do Aquaparku, Lunaparku, IQlandie a IQparku

3.-12. cena

 Kuchyňský robot Bosch MUM 4657

13.-22. cena

 Tyčový mixér Braun MQ545 Aperitive

23.-32. cena

Kniha Karolína - Domácí kuchařka - Štěstí z kuchyně

 

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

 

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3 x na jím uvedeném telefonním čísle.

 

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.blesk.cz do 28. 12. 2015. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 28. 12. 2015. Předání první ceny proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném, místě. Ostatní ceny budou zaslány poštou. Podmínkou předání první ceny je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen převzetí zúčastnit, bude posuzovat Provozovatel individuálně. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

  

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

 

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.