Čtvrtek 22. února 2024
Svátek slaví Petr, zítra Svatopluk
Zataženo, déšť 9°C

Inspirace knihou: nechejte děti dotvořit obálku i text

8. prosince 2023 | 00:00
Prezentace klienta |

Která slova tvoří svět vašich dětí? Co je důležité pro vás jako rodinu? A jakou to všechno má barvu a náladu? Ponořte se do nové knihy pro děti a jejich dospělé nazvané Výkladový slovník. Autorka v něm nechává čtenáře nahlédnout do světa slov plného emocí, vzpomínek a asociací. A výtvarné zpracování dovolí dětem upravit si knihu podle sebe.

Pár slov je někdy víc než celá kapitola, ukazuje nová kniha Výkladový slovník spisovatelky a básnířky Olgy Stehlíkové. Inspirativní a krásná publikace vás navíc pobízí k tomu, abyste si ji dotvořili přesně podle sebe.

Výkladový slovník pro děti od 3 let (Zdroj: nakladatelství Host)
Autor: Nakladatelství Host

Malé děti, knížka a nůž­ky, to pro vět­ši­nu rodi­čů zavá­ní kata­stro­fou

To ale u téhle knihy rozhodně neplatí! U Výkla­do­vé­ho slov­ní­ku si může­te vyzkou­šet, jak asi pra­cu­je gra­fik, když navr­hu­je obál­ku. Hodí se med­úza ved­le kašta­nu? Dáme sli­má­ka k hrníč­ku, nebo spíš mezi borův­ky? Kaž­dý výtisk knihy teď může být jiný. Klo­py pře­ba­lu navrh­la gra­fič­ka tak, aby měly maxi­mál­ní mož­nou dél­ku. Stačí jen odstřihnout požadovanou část s obrázky a můžete tvořit!

Desky kni­hy jsou už předchystané k dotvo­ře­ní. Do vol­ných ová­lů pasu­jí ová­ly z klop. Kdo si trou­fá, může vystří­hat jed­not­li­vé moti­vy a pus­tit se do detail­něj­ší­ho zdo­be­ní. Komu při­pa­dá moti­vů málo, ten si může dal­ší stáh­nout, vytisk­nout a lepit dál. A neříkejte, že výsledek není umělecké dílo!

Každá kniha může být originál (Zdroj: nakladatelství Host)
Autor: Nakladatelství Host

Pár slov je víc než celá kapitola 

Výkla­do­vý slov­ník je kníž­ka, kte­rá od svých čte­ná­řů vyža­du­je akti­vi­tu. Má ponou­kat k otáz­kám a vyprá­vě­ní. Čím méně doří­ká­vá, tím vět­ší pro­stor nechá­vá čte­ná­ři. Olga Steh­lí­ko­vá popsa­la dět­ský svět pomo­cí čty­ři­ce­ti hesel. Která klí­čo­vá slo­va tvo­ří svět vašich dětí? Vymys­lí­te jiná? A jak by asi vypa­da­la ilu­stra­ce? Je tolik mož­nos­tí, jak tuhle kni­hu „číst“.

Jak pro vás vypadá léto, máma, doma?

Obraz a text mají v této specifické knize stej­nou váhu. A v obou je pro­stor pro svo­bo­du uva­žo­vá­ní a moře aso­ci­a­cí. Vždyť když se řek­ne sklep, léto, táta, plyšák… kaž­dé­mu se vyba­ví něco jiné­ho.

Akvarelové koláže vizuální umělkyně a kočovné zahradnice Michaely Caskové dodávají knížce další rozměr. Když výtvarnice nevy­rá­bí bar­vy z borůvek a mechu a neve­de ve Fin­sku eko­lo­gic­ko-výtvar­né worksho­py pro děti, malu­je akva­re­lem a ohá­ní se nůž­ka­mi. Vystřih­nout jeden sto­nek přes­lič­ky je pre­ciz­ní prá­ce na něko­lik hodin. Tak snad se kousek jejích pokladů podařilo přenést i na papír. Posuďte sami!

Žíla, modrá řeka, které tepe, když doběhneš (Zdroj: nakladatelství Host)
Autor: Nakladatelství Host