Pátek 25. září 2020
Svátek slaví Zlata, zítra Andrea
Zataženo, déšť 16°C

Soutěž Oddlužení: Máte dluhy? Vyhrajte právní pomoc zdarma!

6. listopadu 2013 | 07:54

Jste až po uši v dluzích?  Napište nám o svém osudu na bleskprozeny@ringier.cz, heslo DLUHY. Z Vašich příběhů vybereme tři nejzajímavější a společnost 123-oddluzeni.cz je „oddluží“, respektive jim v rámci výhry poskytne kompletní analýzu jejich případu se zaměřením na zjištění platební neschopnosti a jeho následné řešení, součinnost při kompletaci potřebné dokumentace a podkladů, administrativních zpracování návrhu na oddlužení včetně zákonem stanovených příloh, servis a konzultace v průběhu insolvenčního řízení do rozhodnutí ve věci samé.

Tyto tři nejzajímavější příběhy zveřejníme v Blesku pro ženy

Své příběhy do soutěže můžete posílat do 24. 11. 2013 do 24:00 hodin. Tři nejzajímavější vybere redakční porota do 20. 1. 2014.

Pravidla soutěže “Oddlužení“
(dále jen „soutěže“)

Soutěž probíhá v období od 29. 10. 2013 do 24. 11. 2013 v časopisu Blesk pro ženy. Zúčastnit se jí mohou občané České republiky nebo cizí státní příslušníci trvale či dlouhodobě žijící na území České republiky starší 18 let se svými příběhy o tom, jak se dostali do finančních obtíží.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s., IČ 40766713, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává ten, kdo zašle v souladu s těmito pravidly příběh na zadané téma. Každý příběh smí být v soutěži zařazen pouze jednou a každý soutěžící smí přihlásit do soutěže pouze jeden příběh. Odesláním příběhu potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Účastník soutěže zasláním příběhu do soutěže potvrzuje, že
a) je autorem přihlášeného příběhu a že tento příběh je původní
b) informace uvedené v příběhu jsou pravdivé
c) splňuje zákonné podmínky (PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ:          více věřitelů (min. dva), závazky více než 30 dnů po splatnosti (a dlužník je není schopen dále hradit) - čistý rejstřík trestů (bez pravomocného odsouzení v posledních 5 letech pro trestný čin hospodářské nebo majetkové povahy) - dlužník nemá závazky z podnikání (nebo pouze v nepatrné výši) PRO POVOLENÍ ODDLUŽENÍ JE NUTNÉ MÍT: doložitelný příjem -          majetek ke zpeněžení)
d) disponuje veškerými právy k tomuto příběhu
e) užitím příběhu Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a příběhu účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Provozovatele, stejně tak poskytnutí příběhu společnosti paní Soňa Králíčková Struhárová, IČ: 87329174, provozovatel 123-oddluzeni.cz (dále jen "123-oddluzeni.cz") za účelem výběru výherce soutěže a dále poskytnutí kontaktních údajů na výherce společnosti 123-oddluzeni.cz za účelem poskytnutí výhry. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené příběhy a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje přihlášením příběhu do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného příběhu bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele, otištění v tiskových a propagačních materiálech Provozovatele, poskytnutí příběhu společnosti 123-oddluzeni.cz. Účastník soutěže rovněž uděluje Provozovateli oprávnění upravit příběh (zejm. jeho rozsah), a to z důvodu redakčního užití.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit příběhy, které
a) neodpovídají zadanému tématu soutěže
b) jsou v rozporu s dobrými mravy
c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem
d) u kterých bylo zjištěno nedodržení jiných podmínek soutěže,
e) nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.
O tom, zda přihlášený příběh vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování příběhu
Soutěž probíhá ve dvou fázích – přihlašování a rozhodování.
Soutěžící se stává účastníkem soutěže po zaslání příběhu dle níže uvedeného harmonogramu na emailovou adresu bleskprozeny@ringier.cz označené heslem DLUHY a uvedením následujících údajů: občanské jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé.

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 29. 10. 2013 od 0:00 do 24. 11. 2013 do 24:00
Rozhodování:  do 20. 1. 2014

Způsob hlasování a limity hlasů
O pořadí jednotlivých  příběhů rozhodnou hlasováním členové redakce spolu se zástupci společnosti 123-oddluzeni.cz dle zajímavosti příběhů, a  to na základě svých osobních preferencí, a to v období určeném pro rozhodování, které je uvedeno v harmonogramu soutěže.
Výherci se stávají 3 soutěžící, jejichž příběhy byly na základě shora uvedené rozhodování určeny jako nejzajímavější.

Ceny
Výherci získávají kompletní analýzu jejich případu se zaměřením na zjištění úpadku a jeho následné řešení, součinnost při kompletaci potřebné dokumentace a podkladů, administrativních zpracování návrhu na oddlužení včetně zákonem stanovených příloh, servis a konzultace v průběhu insolvenčního řízení do rozhodnutí ve věci samé, které budou poskytnuty prostřednictvím společnosti 123-oddluzeni.cz, a to dle situace jednotlivých soutěžících, maximálně však do výše 15.000,- Kč.
(Z důvodů jistoty uvádíme, že soud může stanovit zálohu na náklady insolventního řízení do výše 5.000 Kč (odměna pro insolventního správce – platí se v penězích, není možné hradit v kolcích), dále může soud vyžádat ocenění nemovitosti klienta. Tyto úhrady nejsou součástí shora uvedené výhry/ceny).

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení
Výherci soutěže budou informováni e-mailem a telefonicky marketingovým oddělením Provozovatele.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 10 dnů ode dne uveřejnění výherců soutěže informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne uveřejnění výherců soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 3x na jím uvedeném telefonním čísle.
Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.bleskprozeny.cz do 20. 1. 2014 Konkrétní datum a čas poskytování výhry bude následně dohodnut mezi výhercem a společností 123-oddluzeni.cz, jejímž prostřednictvím budou výhry poskytnuty. Podmínkou předání výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce. Pokud výherce nepřevezme výhru osobně či nebude při jejím poskytování poskytovat potřebnou součinnost, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Autor: REDAKCE
Klíčová slova: soutěž oddlužení, pravidla
Diskuse ke článku
.
Související články